fbpx

Algemene voorwaarden van:

De Beuk Ontwikkeling en HRM in Bedrijf, aldus geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder nummer 64725715 Marktstraat 23, 7622 CP Borne (ov) Hierna te noemen: De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die betrekking hebben op door De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf aangeboden diensten, alsmede op alle rechtsverhoudingen tussen De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf en en Opdrachtgever, behoudens voor zover wet- of regelgeving de toepassing van deze Algemene Voorwaarden uitsluiten of beperken en behoudens wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden, welke door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

1.2 Indien en voor zover van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden schriftelijk wordt afgeweken, blijven de bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken, onverkort hun gelding behouden.

1.3 Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke overeenkomst bepaalde gevallen, tenzij de afwijkingen in een volgende overeenkomst schriftelijk worden bevestigd.

1.4 De Opdrachtgever wordt verondersteld deze Algemene Voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere aanbiedingen, leveringen en diensten van De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf , latere door Opdrachtgever aan De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf verstrekte opdrachten en latere tussen De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf en en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

1.5 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf derden inschakelt.

1.6 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

Artikel 2: Afwijkende bedingen

2.1 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd. Deze Algemene Voorwaarden prevaleren ook boven de Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever indien De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf de toepasselijkheid daarvan niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Een verwijzing door Opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings-, of andere voorwaarden wordt door de De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf niet aanvaard en uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden, met name indien zich nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de door De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf gehanteerde methoden, technieken en/of tarieven hiertoe aanleiding geven.

Artikel 3: Aanbieding en overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.2 De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.4 Opdrachtgever dient de informatie uit de aanbiedingsdocumenten vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken.

3.5 Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf een opdracht schriftelijk heeft aanvaard door middel van een daarop betrekking hebbende opdrachtbevestiging.

Artikel 4: Tarieven, honorarium en recht van reclamatie

4.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

4.2 Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal dit worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf , tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en/of offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. De gehanteerde prijzen worden periodiek (in beginsel per 1 januari en/of 1 juli) herzien aan de hand van loon en prijsontwikkelingen.

4.5 De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf is gerechtigd het honorarium of uurtarief te verhogen, wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in praktijk anders is dan geschat. De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf zal Opdrachtgever tijdig in kennis stellen van deze verhoging.

4.6 Reclamaties betreffende enige nota moeten binnen 10 (tien) kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na deze periode vervalt het recht van Opdrachtgever om te reclameren. De bewijslast van de tijdige indiening van de reclamatie rust op Opdrachtgever. Indien een klacht wordt ingediend kan Opdrachtgever geen beroep doen op opschorting van de betalingsverplichting of op verrekening.

Artikel 5: Gegevens Opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever is gehouden alle bescheiden welke De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, alsmede alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf te stellen.

5.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

5.3 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf zijn verstrekt, heeft De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4 Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden na voltooiing van de opdracht aan deze geretourneerd.

5.5 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende schade van De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf , de door hem gemaakte extra kosten en diens extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst

6.1 De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en Opdrachtgever periodiek op de hoogte houden van de voortgang. De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren en zorgvuldig te verrichten, alsmede de belangen van Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor Opdrachtgever bruikbaar resultaat. De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf kan echter niet garanderen dat met de werkzaamheden steeds het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.

6.2 De door De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf aangegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht zal steeds indicatief zijn, zodat aan overschrijding van die termijn Opdrachtgever noch het recht kan ontlenen de overeenkomst te ontbinden, noch het recht kan ontlenen schadevergoeding te eisen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.

6.3 Indien voor de uitvoering van de opdracht het noodzakelijk is dat Opdrachtgever zijn medewerking verleent, zal hij steeds tijdig en schriftelijk al de noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen waarom door De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf wordt verzocht.

6.4 De door De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf uit te voeren werkzaamheden zullen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever op het moment van ondertekenen van de opdracht, respectievelijk bij het geven van de opdracht verstrekte schriftelijke dan wel mondelinge informatie. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

6.5 De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf kenbaar behoorde te zijn.

6.6 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.7 De uitvoering van de door Opdrachtgever verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

6.8 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.9 Indien door De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf of door De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6.10 Opdrachtgever vrijwaart De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf toerekenbaar is.

Artikel 7: Wijzigingen van de opdracht en meerwerk

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

7.2 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 7.1, heeft De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf het recht om, in het belang van de dienstverlening en teneinde het resultaat voor Opdrachtgever te trachten te optimaliseren, de titels en omschrijvingen naar eigen inzicht en zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever te wijzigen.

7.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

7.4 Indien de wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, is De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf gerechtigd de kosten hiervan bij Opdrachtgever in rekening te brengen. De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf zal Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

7.5 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8 – Contractsduur, uitvoeringstermijn

8.1 De overeenkomst tussen De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

8.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

8.3 Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn voldoet aan de betalingsverplichting ten opzichte van De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf of surséance van betaling of faillissement of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, dan wel indien Opdrachtgever nalaat verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, ontstaat voor De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf het volgende recht: zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst kan De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf de overeenkomst schriftelijk beëindigen. Deze beëindiging geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of restitutie van enig door hem verrichte prestatie.

Artikel 9 – Opzegging van de opdracht

Indien de overeenkomst tot het verrichten van een opdracht is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan deze door beide partijen te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 10 – Geheimhouding

10.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

10.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

11.1 De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever.

11.2 De in artikel 11.1 genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij Opdrachtgever, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf verstrekt zijn.

11.3 Opdrachtgever vrijwaart De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Artikel 12: Klachten

12.1 Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige opdracht dient door Opdrachtgever bij De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf schriftelijk te zijn ingediend binnen acht (8) dagen na de verschijning en/of openbaarmaking, op verval van iedere aanspraak.

12.2 De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf zal zich inspannen om, een overeenstemming met artikel 18.1 ingediende klacht, zo goed mogelijk af te handelen.

12.3 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van Opdrachtgever onverlet.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf is voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de opdracht slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove onachtzaamheid van De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf .

13.2 De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving, schade aan het imago, of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

13.3 Bij gebreken in de uitvoering zijdens De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor de gebreken die ontstaan zijn door schuld of toedoen van Opdrachtgever of derden waarvoor deze verantwoordelijk is of waarvan Opdrachtgever zich bedient.

13.4 De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf aanvaardt ten opzichte van Opdrachtgever of derden geen enkele aansprakelijkheid voor de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door Opdrachtgever.

13.5 Partijen sluiten nadrukkelijk de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverleningen van De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf en van derden, zoals providers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten uit. Zulks geldt evenzeer indien dit slechts tot een vertraging in de uitvoering van de opdracht heeft geleid.

13.6 Indien er – met inachtneming van de vorige leden – voor De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf , is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van € 2.500,–.

13.7 Schade waarvoor De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf , tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

13.8 Opdrachtgever vrijwaart De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

13.9 De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade doordat door of vanwege De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf geleverde zaken worden gebruikt op een andere wijze dan tussen partijen is overeengekomen.

13.10 Eventueel door De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf verstrekt advies wordt naar beste kennis van zaken gegeven. Verstrekt advies ontheft Opdrachtgever niet van de verplichting eigen onderzoek te verrichten naar de geschiktheid van de te verrichten diensten voor het beoogde doel.

13.11 De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het geheel of gedeeltelijk verloren gaan van content en/of data.

13.12 Opdrachtgever vrijwaart De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

Artikel 14: Overmacht

14.1 De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand-, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf ingeschakelde externe partijen, het ter beoordeling van De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.

14.2 In geval van overmacht is De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.

14.3 Indien De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15: Betalingsvoorwaarden en incassokosten

15.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf aangegeven. De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf is gerechtigd om periodiek te factureren.

15.2 Bezwaren tegen de hoogte van facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

15.3 Na het verstrijken van deze betalingstermijn van veertien (14) dagen na de factuurdatum, is Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie of ingebrekestelling nodig is in verzuim; Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden tot het moment van algehele betaling over het opeisbare bedrag een rente van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

15.4 Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van (een van) zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten (inclusief incassokosten) ter verkrijging van voldoening buiten en in rechte voor rekening van Opdrachtgever.

15.5 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf daartoe aanleiding geeft, is De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

15.6 Indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan Opdrachtgever surséance van betaling is verleend, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van Opdrachtgever, of indien conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken van Opdrachtgever is gelegd, zullen alle door de Opdrachtgever aan De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf verschuldigde bedragen geheel en onmiddellijk opeisbaar zijn, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.

15.7 De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeld de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 15.8 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zich op wat voor grond dan ook op verrekening te beroepen. Indien de Opdrachtgever meent aanspraken terzake de overeenkomst met De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf te kunnen doen gelden, ontheft dat hem niet van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichting.

Artikel 16: Slotbepalingen

16.1 Geen der Partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.

16.2 Wijzigingen en aanvullingen op de overeenkomst tussen De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf en Opdrachtgever zijn slechts geldig indien tussen partijen schriftelijk overeengekomen.

16.3 Niettegenstaande artikel 16.2, heeft De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangegeven.

16.4 Indien een bepaling van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. In dat geval heeft De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf het recht om daarvoor in de plaats te stellen een – voor Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende – bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.

16.5 In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging of de schriftelijke overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging of de schriftelijke overeenkomst opgenomen bepalingen.

16.6 De titels boven de artikelen zijn aangebracht voor het gemak van de lezer. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

16.7 De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven de al dan niet beëdigde vertalingen daarvan.

Artikel 17: Toepasselijk recht en forumkeuze

17.1 Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

17.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen bedoeld in het vorige lid en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste aanleg aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Almelo. Niettemin heeft De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever voor te leggen.Algemene voorwaarden van:
De Beuk Ontwikkeling en HRM in Bedrijf, aldus geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder nummer 64725715
Marktstraat 23, 7622 CP Borne (ov) Hierna te noemen: De Beuk Ontwikkeling/HRM in Bedrijf