fbpx

Dit is het privacy statement van HRM in Bedrijf en alle aan haar gelieerde vennootschappen. Deze
vennootschappen worden hierna tezamen aangeduid als ‘HRM in Bedrijf’.
HRM in Bedrijf neemt de privacy van haar bezoekers zeer serieus en zal persoonlijke gegevens over u
op een veilige manier verwerken en gebruiken. Hierbij houdt HRM in Bedrijf zich aan de wet- en
regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp).


Gegevens van websitebezoekers
In het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken.
Wel verzamelt HRM in Bedrijf, net als veel andere websites, bepaalde niet-identificeerbare
automatische informatie over de gebruikers van haar websites, zoals het IP-adres van uw computer,
het type browser waarvan u gebruik maakt, de datum en tijd van toegang tot de website, de regio
van waaruit u onze website bezoekt, de website via welke u op onze website bent gekomen, de
pagina’s en onderdelen van de website die u bezoekt en welke informatie u bekijkt.
De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op
de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website. HRM in Bedrijf kan deze informatie
eventueel doorgeven aan derden en deze gegevens worden bewaard voor toekomstig gebruik. Zie
voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken het cookie statement.

Gegevens van prospects
Wanneer u zich online via de website www.hrminbedrijf.nl aanmeldt voor een gratis weggever of
training, het contactformulier invult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van
onze diensten, zal aan u gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval
alleen de gegevens die u zelf verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:


• Voor- en achternaam;
• E-mailadres;
• (Persoonlijke) website;
• Telefoonnummer;
• Bedrijfsnaam;
• NAW-gegevens bedrijf.

Gegevens van sollicitanten en medewerkers
Onder sollicitanten en medewerkers wordt verstaan: sollicitanten, kandidaten, flexkrachten,
werknemers en zelfstandigen zonder personeel.


Doeleinden gegevensverzameling
HRM in Bedrijf zal de over sollicitanten, medewerkers en kandidaten verzamelde persoonsgegevens
voor de volgende doeleinden gebruiken:


• om met u een werknemers-/werkgeversrelatie of een personeels-
/arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden, dan wel om een relatie gericht
op het verwerven / uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden;
• om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen en uw
beschikbaarheid vast te leggen;
• om u te bemiddelen naar werk dan wel om opdrachten voor u te regelen;
• om met u, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en deze
uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
• om te beoordelen of u voor een (premie)korting en/of subsidie in aanmerking komt of onder
een (premie)korting- of subsidieregeling valt;
• om uw persoonlijke ontwikkeling te bevorderen en te stimuleren, waaronder training en
opleiding, en u deel te (kunnen) laten nemen aan (online) testen en testresultaten te kunnen
genereren;
• om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een HRM in Bedrijf coaching;
• om u te begeleiden naar een nieuwe arbeidspositie;
• om u te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke
informatie (bijvoorbeeld via e-mail, weggevers, E-book, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en
vakliteratuur) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
• voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het uitvoeren van
marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het
bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;
• om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten
web- en mijnomgevingen, portals en ons intranet;
• om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.


Welke gegevens
HRM in Bedrijf verwerkt onder meer de volgende gegevens: NAW-gegevens (naam, adres,
woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum- en
plaats, geslacht, burgerlijke staat, curriculum vitae (CV), werkervaring, bankrekeningnummer,
opleiding- en scholingsgegevens, (kopie), gegevens over beschikbaarheid en verlof, getuigschriften,
referenties, (kopie) pasfoto, (kopie) ID-bewijs, BSN, (kopie) werkvergunning, (kopie)
verblijfsvergunning en (kopie) VAR. Wanneer aan u een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt
om toegang te verkrijgen tot onze besloten webomgevingen van HRM in Bedrijf, portals en/of ons
intranet, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt.


Gebruik door derden
HRM in Bedrijf kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar (potentiële) opdrachtgevers en
relaties, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen,
onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van
bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast kan HRM in Bedrijf uw gegevens verstrekken aan
derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of
een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u heeft
gekregen. Verder kan HRM in Bedrijf uw profiel of curriculum vitae, nadat u daarvoor toestemming
heeft gegeven, al dan niet geanonimiseerd binnen een besloten gedeelte op haar website(s) en
klantenportals plaatsen en/of openbaar maken, eventueel aangevuld met de testresultaten van door
u (online) uitgevoerde testen. HRM in Bedrijf verkoopt deze gegevens overigens niet door aanderden.


Bijzondere persoonsgegevens
HRM in Bedrijf verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens voor zover u hier expliciet
toestemming voor geeft, dan wel daartoe een (andere) wettelijke grondslag bestaat. Bijzondere
persoonsgegevens zijn gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke
gezindheid, gezondheid, seksuele leven, evenals gegevens betreffende het lidmaatschap van een
vakvereniging. Daarnaast vallen hier strafrechtelijke gegevens onder en gegevens over onrechtmatig
of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dit gedrag.
De bijzondere gegevens die HRM in Bedrijf verwerkt betreffen veelal gegevens die zijn af te leiden uit
uw identiteitsbewijs waarvan HRM in Bedrijf op grond van wet een kopie moeten maakt als u voor
HRM in Bedrijf gaat werken. Daarnaast kan HRM in Bedrijf bijzondere persoonsgegevens verwerken
met betrekking tot uw gezondheid, uitkeringssituatie of achtergrond. HRM in Bedrijf doet dit om
gebruik te kunnen maken van (premie)kortingen en/of subsidies, re-integratieverplichtingen na te
komen en ter uitvoering van het overheidsdoel om personen met een grote(re) afstand tot de
arbeidsmarkt aan het werk te helpen, zoals neergelegd in diverse wet- en regelgeving (social return).
Dit betreft bijvoorbeeld personen die (zonder re-integratieondersteuning) niet of moeilijk aan werk
komen.


Tot de bijzondere persoonsgegevens die u aan HRM in Bedrijf verstrekt hebben alleen personen
toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden
en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving. Hieronder wordt mede verstaan de
personeels-, financiële-, verzuim- en/of salarisadministratie, bewerkers, personen betrokken bij de
(interne en externe) kwaliteitsbewaking, (het toezicht op) de financiële verslaglegging en de
uitvoering van premiekorting- en subsidieregelingen. HRM in Bedrijf kan de van u ontvangen
bijzondere persoonsgegevens daarnaast doorgeven aan opdrachtgevers indien daar een wettelijke
grondslag voor bestaat. Verder kan HRM in Bedrijf deze gegevens doorgeven aan de
overheidsinstellingen die toezien op de uitvoering van de overheidsdoelstellingen en/of het
toekennen van (premie)kortingen en/of subsidies.


HRM in Bedrijf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden
waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Gegevens van zakelijke relaties
Onder zakelijke relaties wordt verstaan: werknemers of vertegenwoordigers van (potentiële)
zakelijke relaties, zoals opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en andere bedrijven of instellingen.

Doeleinden gegevensverzameling
HRM in Bedrijf zal de over de zakelijke relaties verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden
gebruiken:
• om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen
maken van uw dienstverlening;
• om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
• om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
• om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via email, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
• om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten
web-omgevingen, portals en intranetomgevingen.
• om u te informeren over de producten en/of diensten van door ons zorgvuldig geselecteerde
partners door plaatsing van informatie hieromtrent op onze websites dan wel door
informatie hieromtrent op te nemen in onze nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en dergelijke;
• om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.


Welke gegevens
HRM in Bedrijf verwerkt onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens (naam, adres,
vestigings-/woonplaats), geboortedatum (optioneel, namelijk voor zover verstrekt), e-mailadres,
gegevens voor het onderhouden van de relatie, functie- en contactgegevens. Wanneer aan u een
gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze besloten web- en
mijnomgevingen, portals en/of ons intranet, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt.

Gebruik door derden
HRM in Bedrijf kan de persoonsgegevens van werknemers en vertegenwoordigers van (potentiële)
zakelijke relaties doorgeven aan anderen indien dit van belang is voor de uitvoering van haar
dienstverlening. HRM in Bedrijf kan uw gegevens bovendien doorgeven aan flexwerkers, kandidaten,
sollicitanten, werknemers, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties,
overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld
voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast kan HRM in Bedrijf uw
gegevens verstrekken aan anderen indien zij daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving, een
gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel toestemming van
u voor heeft gekregen. Verder kan HRM in Bedrijf uw bedrijfsprofiel of vacatures van uw
onderneming, nadat u daartoe toestemming heeft gegeven, al dat niet geanonimiseerd op haar
website plaatsen en/of openbaar maken.


Bijzondere persoonsgegevens
HRM in Bedrijf verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens, voor zover u hier expliciet
toestemming voor geeft, dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende wet-
en/of regelgeving. Tot de bijzondere persoonsgegevens die u aan HRM in Bedrijf verstrekt hebben
alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun
werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving. Hieronder wordt mede
verstaan de personeels-, financiële-, verzuim- en/of salarisadministratie, bewerkers, personen
betrokken bij de (interne en externe) kwaliteitsbewaking, (het toezicht op) de financiële
verslaglegging en de uitvoering van premiekorting- en subsidieregelingen.


Beveiliging
HRM in Bedrijf heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw
persoonsgegevens kunnen worden verwerkt buiten Nederland. HRM in Bedrijf heeft de nodige
maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden
beschermd. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een
beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Tevens maken wij gebruik van up to
date virusscanner en een beveiliging op zowel de hardware die wordt gebruikt voor de opslag en
verwerking van persoonsgegevens.


Ondanks de door HRM in Bedrijf genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen
er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke
doeleinden te gebruiken. HRM in Bedrijf kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden
gesteld.

Bewaren van uw gegevens
HRM in Bedrijf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking
van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt.
Inzage in, wijziging en verwijdering van uw gegevens
Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of
verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij
HRM in Bedrijf. Indien u geen account heeeft en uw gegevens wilt inzien en zo nodig wijzigen of laten
verwijderen, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij HRM in Bedrijf.
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna
wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk
aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond
vóór deze intrekking.


Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te
rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een
schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan
kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken
van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht
op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een
schriftelijk verzoek doen.


Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan
een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@hrminbedrijf.nl


Verwijzingen en links naar andere websites
Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn
geselecteerd, kan HRM in Bedrijf geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik
van uw gegevens door die organisaties. Op deze websites valt u onder de privacyregels van die
betreffende website. Lees daarom, indien aanwezig, het privacy statement van de website die u
bezoekt.


Wijzigingen in het privacy statement
HRM in Bedrijf behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.
Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van het privacy beleid.

Vragen, opmerkingen of klachten
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit privacy statement of de wijze
waarop HRM in Bedrijf uw gegevens registreert en verwerkt, dan kunt u contact met ons opnemen
per e-mail via info@hrminbedrijf.nl of door een brief te sturen naar HRM in Bedrijf. Zie voor de
adresgegevens onze website: www.hrminbedrijf.nl.